Utrzymywanie dwustronnej łączności w przestrzeni kontrolowanej (CTR)

 

Na podstawie SERA C[1] operacje lotnicze RPA wykonywane w CTR mogą być wykonywane zgodnie z przepisami SERA[2]. Oznacza to, że loty w CTR będą wykonywane jeżeli zostanie zapewniona dwustronna łączność radiowa, złożony plan lotu a w niektórych CTR dodatkowo RPA zostanie wyposażony w transponder. Przepisy te weszły w życie 18 sierpnia 2016 r.

Główne wymagania, jakie stawia SERA C, to obowiązek przygotowania planu lotu, w niektórych CTR konieczność wyposażenia drona w transponder, a także zapewnienie dwustronnej łączności radiowej. W tym wpisie chcę wyjaśnić, w jaki sposób zapewnić właśnie dwustronną łączność radiową.

SERA nie reguluje tego zagadnienia wprost, aczkolwiek Giudance Material (wytyczne do przepisów) odkreślają warunki łączności dwustronnej[3]. Zgodnie z wytycznymi, łączność powietrze-ziemia powinna być stosowana dla RPA. Łączność ziemia-powietrze jest przewidziana dla ATC z załogami lotniczymi (operator RPA jest traktowany jako załoga, mimo, że znajduje się na ziemi). Łączność ziemia-ziemia jest przewidziana dla komunikacji ATC/FIS z ATS, ATC/FIS z pojazdami na lotnisku oraz z personelem lotniska.

wieza

W odniesieniu do RPA nie istnieją jeszcze szczegółowe wytyczne w zakresie warunków, jakie mają spełniać urządzenia łączności. Co ważne – Twój RPA (ani Ty sam) nie musi być wyposażonony w radiostację. Obecna praktyka PAŻP wskazuje, że wystarczające będzie utrzymanie łączności za pośrednictwem telefonu komórkowego, którego numer znajdzie się w zezwoleniu na operację. Zapewniając taki sposób łączności, musisz mieć telefon komórkowy zawsze przy sobie – na wypadek ewentualnego kontaktu kontrolera.

 __________________________________________________________________________

[1] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1185 z dnia 20 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 923/2012 w zakresie aktualizacji i uzupełniania wspólnych zasad w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej (część C SERA) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 730/2006

[2] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 z dnia 26 września 2012 r. ustanawiające wspólne zasady w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (WE) nr 1035/2011 oraz rozporządzenia (WE) nr 1265/2007, (WE) nr 1794/2006, (WE) nr 730/2006, (WE) nr 1033/2006 i (UE) nr 255/2010

[3] Air-ground voice comuncation, s. 18

Reklamy